ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19

ຄູ່ມື ແລະ ລະບຽບການ

ອັບເດດ: May 07, 2021 - 11:46

ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫົວຂໍ້. ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຄູ່ມືສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຜ່ານທາງລິງຄ໌ຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງເອກະສານ.