ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19

ວິດີໂອຝຶກອົບຮົມ COVID-19

ອັບເດດ: April 30, 2021 - 10:35

ວິດີໂອຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ນັກສະແດງເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ແທ້.

1. ການກັ່ນກອງສຳລັບ COVID-19

ວິດີໂອສະຕີມ

2. ການປະເມີນຄົນເຈັບ ແລະ ຈັດລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດ COVID-19

ວິດີໂອສະຕີມ

3. ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານຄລີນິກສຳລັບຄົນເຈັບ COVID-19

ວິດີໂອສະຕີມ

4. ການນຳສົ່ງຄົນເຈັບທີ່ປອດໄພ COVID-19

ວິດີໂອສະຕີມ

5. COVID-19 ມີການສົ່ງຕໍ່ຈາກຄົນໜື່ງຫາອີກຄົນໜື່ງດ້ວຍວິທີໃດ?

ວິດີໂອສະຕີມ

5b. ຊຸດປ້ອງກັນຕົນເອງ

ວິດີໂອສະຕີມ

6. ການເຮັດຄວາມສະອາດສະພາບແວດລ້ອມແລະ ຂ້າເຊື້ອ COVID-19

ວິດີໂອສະຕີມ

7. ຄວາມສະບາຍໃຈຂອງພະນັກງານ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ

ວິດີໂອສະຕີມ