ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19

ໂປສເຕີ ແລະ infographics

ອັບເດດ: April 30, 2021 - 10:36

ນີ້ແມ່ນສະບັບພາສາລາວ. ກົດທີ່ ‘English’ ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງໂປສເຕີສະບັບພາສາອັງກິດ.