ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19

ໂປດສະເຕີ ແລະ infographics

ອັບເດດ: April 28, 2020 - 14:26

ຖານຂໍ້ມູນ (ເວບໄຊທ໌) ຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ກໍາລັງສ້າງ. ຂໍ້ມູນຈະຖືກອັບໂຫຼດໃນໄວໆນີ້.