ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປີ່ນປົວຄົນເຈັບ

ຊື່ມເຊື້ອເລືອດ Sepsis

ອັບເດດ: April 28, 2020 - 14:23

ຖານຂໍ້ມູນ (ເວບໄຊທ໌) ຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ກໍາລັງສ້າງ. ຂໍ້ມູນຈະຖືກອັບໂຫຼດໃນໄວໆນີ້.